01792 277 778

Ydych chi'n byw gyda neu'n gofalu am rywun sydd â dementia?

Gall y Gwasanaeth Cefnogi Dementia eich helpu i fyw'n dda gyda dementia, gyda chefnogaeth a gwybodaeth sy'n canolbwyntio ar y person.

Mae'r bartneriaeth rhwng pump o sefydliadau allweddol ar draws Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yn darparu gwasanaethau amhrisiadwy i'ch cefnogi'n llawn wrth addasu a byw gyda dementia.

Mae ein tîm yma i'ch cefnogi chi a'ch anghenion, neu anghenion eich teulu, eich cyfeillion a'ch gofalwyr.

Ariannwyd gan:

Ein Gwasanaethau

 

Yn aml, y cam cyntaf wrth ddechrau byw gyda diagnosis o ddementia yw cael yr wybodaeth a'r cyngor sydd ei angen arnoch chi, ond dydy pethau ddim yn stopio yn y fan honno.

Gallwn ni eich helpu i ddysgu pa fudd-daliadau y mae gennych hawl i'w derbyn a gwybod pa wasanaethau y gallwch eu defnyddio. Gallwn hefyd eich helpu gyda materion cyfreithiol ac ariannol megis atwrneiaeth a sut i reoli eich materion, neu faterion rhywun arall os mai chi yw'r gofalwr.

Ochr yn ochr â hyn gallwn gynnig cyngor a chefnogaeth arbenigol ar faterion anodd megis arweiniad ar ddyled ac ar ynni a gallwn weithio gyda chi os byddwch yn eich cael eich hun mewn sefyllfa lle mae'n rhaid i chi apelio yn erbyn penderfyniadau ar fudd-daliadau..

Am fwy, cysylltwch â Citizens Advice Swansea Neath Port Talbot drwy ymweld â'u tudalen gyswllt..

 

Mae byw gyda dementia'n gallu golygu bod angen ychydig o gymorth ychwanegol o gwmpas y tŷ o bryd i'w gilydd, neu gefnogaeth i wneud y pethau rydych chi'n eu mwynhau. Gall ein gwasanaeth Cymorth yn y Cartref, sy'n rhad ac am ddim, dynnu beth o'r pwysau p'un ai wrth fynd i'r afael â thasgau ymarferol o gwmpas y tŷ neu eich helpu i wneud y gweithgareddau rydych chi'n eu mwynhau. 

Bydd ein staff cyfeillgar, sydd wedi'u hyfforddi a chael gwiriadau DBS llawn, yn darparu'r gefnogaeth sy'n bwysig i chi.

Gallwn helpu gyda'r canlynol:

  1. Gwneud pethau rydych chi'n eu mwynhau, boed yn goginio, creu llyfr lloffion neu chwarae gemau cyfrifiadurol
  2. Helpu gyda thasgau o gwmpas y tŷ megis smwddio, glanhau, newid y gwelyau a golchi dillad
  3. Tasgau gweinyddol fel sortio llythyrau ac ati, trefnu ystafell neu sortio drwy hen focsys
  4. Ychydig o gwmni, boed gyda phaned o de, gwylio ffilm neu gael sgwrs braf

Os oes angen cymorth arnoch chi gyda rhywbeth sydd ddim ar y rhestr, cysylltwch gyda ni a byddwn yn hapus i helpu.

Am fwy, cysylltwch â Age Cymru West Glamorgan drwy ffonio 01792 648 866 neu e-bostiwch enquiries@agecymruwestglamorgan.org.uk.

 

Bydd Gofal a Thrwsio Bae'r Gorllewin yn cynnig addasiadau i'r cartref a gwaith trwsio bach i bobl â dementia a'u gofalwyr, bydd yn mynd i'r afael â'r angen i wella diogelwch o gwmpas y tŷ a gwneud tasgau o ddydd i ddydd yn haws. Byddwn yn helpu i ddod o hyd i gyllid ar gyfer y gwaith a byddwn yn helpu i wella annibyniaeth a lles drwy gyfrwng ymyriadau lefel isel i wneud bywyd gartref yn fwy diogel.

Am fwy, cysylltwch â Care & Repair Western Bay drwy ffonio 01792 798599 neu e-bostiwch enquiries@candrwb.co.uk.

 

Mae diagnosis o ddementia'n aml yn creu mwy o gwestiynau nag o atebion. 

Os ydych chi'n gofalu am rywun sydd â dementia yna gall Byw a Dysgu - Dementia gynnig sesiynau hygyrch i chi ar bob agwedd o ddeall dementia, sut i gynllunio ar gyfer y dyfodol, gweithgareddau llesiant a rhagor. Gallwch gwrdd â gofalwyr dementia eraill a chael cefnogaeth gan eraill ar adeg pan fydd fwyaf ei angen arnoch chi.

Cwrdd â’r tîm

Am fwy, cysylltwch â Swansea Carers Centre cdrwy ffonio 01792 653344 neu e-bostiwch admin@swanseacarerscentre.org.uk, neu NPT Carers Service drwy ffonio 01639 642277 neu e-bostiwch information@nptcarers.org.uk.

 

 

Mae gofalu am rywun sydd â dementia yn gallu golygu mai prin yw'r amser sydd gennych i chi'ch hun. Gall ein Gwasanaeth Seibiant Adref eich helpu i gael seibiant gan wybod fod eich anwylyn yn cael cefnogaeth gweithiwr cefnogi sydd wedi'i hyfforddi'n llawn a'i wirio gan DBS.

Gallwn hefyd eich helpu i fynd i'r afael â thasgau yn y tŷ, gan roi seibiant i chi oddi wrth waith tŷ i ganolbwyntio arnoch eich hun, neu i gael amser gwerthfawr gyda'ch anwylyn.

Mae seibiant yn gwneud lles i'r person â dementia a'r gofalwr gan ei fod yn gallu gwella llesiant corfforol a meddyliol y gofalwr ac mae'n llesol i'ch perthynas gan ganiatáu i'r person â dementia dreulio amser gyda rhywun gwahanol.

Gallwn helpu gyda'r canlynol:

  1. Eistedd gyda'ch anwylyn sydd â dementia er mwyn i chi allu gwneud rhywbeth o'ch dewis am ychydig oriau
  2. Ychydig o gwmni os ydych chi awydd sgwrs, i ddilyn gweithgaredd neu i gael rhywun yno i'ch helpu i wneud tasgau fel coginio neu lanhau
  3. Golchi a smwddio dillad - yn cynnwys rhai wedi'u baeddu
  4. Tasgau gweinyddol, megis sortio llythyrau ac ati
  5. Trefnu neu sortio'r cartref

 

Am fwy, cysylltwch â Age Cymru West Glamorgan drwy ffonio 01792 648 866 neu e-bostiwch enquiries@agecymruwestglamorgan.org.uk.

Efallai nad ydych chi'n siŵr pa fath o gefnogaeth sydd ei angen arnoch chi.

Cysylltwch â'n tîm cyfeillgar heddiw i ddysgu rhagor.

Cysylltwch â ni

Rydyn ni'r pen arall i e-bost neu alwad ffôn; caniatewch o leiaf 48 awr i ni ddod yn ôl atoch chi.